Browsing Tag

Balangir Crime

ପଶ୍ଚିମ୍ ଓଡିଶାର୍ ଭବିଷ୍ୟତ୍ କେନ୍ ଆଡେ ! (ଭାଗ୍-୨)

ଆପଣ୍ ମାନେ ଆଘର୍ ଲେଖାନେ ଇନେ ପଢିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ କିସମେ ସାରାଦେଶେ ନିଶା କାର୍‌ବାର୍ ଆର୍ ଅପରାଧ୍ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛେ ଆର୍ ଆମର୍ ପଶ୍ଚିମ୍ ଓଡିଶାନେ ବି କେନ୍ ହିସାବେ ୧୪-୧୫ ବର୍ଷିଆ ଛୁଆକଁର୍‌ନୁ ମୂଲ୍‌କରି ବଡ୍‌ଲୋକମାନକର ତକ୍ ଇ ସବୁ ଭିତରେ ପଶି ସାରିଛନ୍ । ସେନେ ଚିନ୍ତାର୍ କଥା ଇଟା ଆଏ…

ପଶ୍ଚିମ୍ ଓଡିଶାର୍ ଭବିଷ୍ୟତ୍ କେନ୍ ଆଡେ ! (ଭାଗ୍‌-୧)

ଆଏଜ୍ ଇନେ ଯେନ୍ କଥାଟା ପଡିଛେ ସେଟା ଅବଶ୍ୟ ଖାଲି ପଶ୍ଚିମ୍ ଓଡିଶାର୍ କଥା ନୁହେସେ । କଥାଟା କମ୍ ବେଶୀ କରି ପୁରା ଦେଶର୍ ଲାଗି ସତ୍ ଆଏ । ବାକି ମୁନୁଷ୍ ପର୍‌କୁତି ତ ସବକେ ଜନା । ଦୁନିଆଁ ଭାସି ଯଉ.. ବାକି ନିଜର୍ ଘରର୍ କଥକେ ଆଘୋକରି କହେବା । ସେ ହିସାବେ ଯେନ୍ ଅସବିଧାକେ ଇନେ ଆମେ ଉଜାଗର୍…