Browsing Tag

INDIRA GANDHI

ଦେଶ ସୋର କରୁଛେ ଇ ମାଏଟର ଦୁହି ମହାନ୍ ନାରୀକୁଁ

ଭାରତ ଦେଶନେ କେତନିଟେ ମହାପୁରୁଷ ଆରୁ ମହାନ୍ ନାରୀ ଜନମ୍ ହେଇକରି ଇ ମାଏଟ୍‌କେ ଗରବ୍ ଆନିଦେଇଛନ୍ । ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମିଆଁନେ ଦେଶକେ ସ୍ୱାଧୀନ୍ କରବାର ଲାଗି କେତେ ମହାନ୍ ମହାନ୍ ଲୋକ୍ ନିଜର ଜୀବନ୍ ବାଜି ଲଗେଇଥିଲେ । ସେମାନକଁର ଭିତରୁ ଜନେ ହେଉଛନ୍ ଝାନ୍ସି ରାନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ । ଆଏଜ୍ ହେଉଛେ…