Browsing Tag

IndvsAus

ସିଡନି ଟେଷ୍ଟ୍‌:ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୩୩୮ନେ ଅଲଆଉଟ୍‌, ଭାରତ ୯୬/୨

ଭାରତ ଆର୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭିତରେ ସିଡନିନେ ଚାଲିଥିବାର୍ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର କପ୍‌ର ୩ ନମ୍ବର୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଦୁଇନମ୍ବର୍ ଦିନେ ଭାରତ୍ ବନେ ବରକସ୍ ସ୍ଥିତିନେ ପହଁଚିଛେ । ଆଏଜ୍ ଦୁଇ ନମ୍ବର୍ ଦିନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୧୬୬/୨ ନୁ ଖେଲ୍ ମୂଲ୍ କରିଥିଲା । ଗୁଟେ ସମିଆନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୨୦୬/୨ କରିକରି…

ପହେଲା ଦିନର୍ ଖେଲ ସରବାର୍‌ତକ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୧୬୬/୨

ଭାରତ ଆରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭିତରେ ବର୍ଡର୍‌-ଗାଭାସ୍କର୍ କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍‌ର ୩ ନମ୍ବର୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ସିଡ୍‌ନୀ ଠାନେ ଆରମ୍ଭ୍ ହେଇଯାଇଛେ । ପହେଲା ଦିନର୍ ଖେଲ ସରବାର୍‌ତକ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୧୬୬ ରନ୍ କରିଛେ ଆର୍ ତାଙ୍କର୍ ଦୁଇଟା ଖେଲାଲୀ ଆଉଟ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ । ମାରନସ୍ ଲବୁସେଁ ୬୭ ଆର୍ ଷ୍ଟିଭେନ୍…