Browsing Tag

west delhi

ରାଜମା ଭାତ୍ ଆନିଦେଲା ନୂଆଁ ପରିଚୟ

ଆଜିର୍ ମହିଲା ଆର୍ ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥି ଭିତରେ ରହିନାଇଁ ଯାଇ । ଘରୁ ବାହାରକେ ଗୋଡ କାଢି କରି ନିଜର ସୁବିଧା ଅସବିଧା କଥା ନିଜେ ବୁଝୁଛେ । ଆଘୋ ଦିନ୍ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ କମାଲେ ଯାଇକରି ସ୍ତ୍ରୀ ଚଲୁଥିଲା । ହେଲା ଇହାଦେ ସମିଆଁ ବଦଲିଛେ ଆରୁ ମହିଲା ନିଜର ଗୁଡେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାର ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ବାଟ୍…